KUSHTET E PËRDORIMIT

Kushtet e përdorimit

MARRËVESHJE NË MES TË PËRDORUESIT DHE AGROPORTAL

Ueb faqja e AGROPORTAL-KS përbëhet nga disa ueb faqe të cilat drejtohen nga AGROPORTAL-KS.

Ueb faqja e AGROPORTAL-KS ju ofrohet juve bazuar në pranimin tuaj pa asnjë modifikim të kushteve, termeve, dhe njoftimeve të përmbajtura këtu. Përdorimi juaj i ueb faqes së AGROPORTIAL – Ks përbën marrëveshjen tuaj për gjitha termet, kushtet, dhe njoftimet.

MODIFIKIMI I KËTYRE KUSHTEVE TË PËRDORIMIT
AGROPORTAL-KS rezervon të drejton të ndryshojë termet, kushtet dhe njoftimet sipas të cilave ueb faqja e AGROPORTAL-Ks ofrohet, përfshirë mirëpo pa u kufizuar në tarifat që lidhen me përdorimin e ueb faqes së AGROPORTAL-KS.

LIDHJET ME FAQET E PALVE TË TRETA

Ueb faqja AGROPORTAL-KS mund të përmbajë linqe (vegëza) me ueb faqe të tjera (“Faqet e lidhura”). Faqet e lidhura nuk janë nën kontrollin e AGROPORTAL-KS dhe AGROPORTAL-KS nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e asnjë prej Faqeve të Lidhura, duke përfshirë pa kufizim çdo vegëz që përmban një Faqe e Lidhur, ose ndonjë ndryshim ose përditësim në një Faqe të Lidhur. AGROPORTAL-KS nuk është përgjegjës për transmetimin e internetit ose ndonjë formë tjetër të transmetimit të marrë nga ndonjë faqe e lidhur. AGROPORTAL-KS ju siguron këto linqe (vegëza) vetëm si lehtësi dhe përfshirja e çdo lnku (vegëze) nuk nënkupton miratimin nga AGROPORTAL-KS të faqes ose ndonjë lidhje me operatorët e saj.

MOS SHFRYTËZIMI I PALIGJSHËM DHE I NDALUAR NO
Si kusht për përdorimin tuaj të ueb faqes së AGROPORTAL-KS, ju garantoni tek AGROPORTAL-KS që ju nuk do të përdorni faqen e internetit AGROPORTAL-KS për ndonjë qëllim që është i paligjshëm ose i ndaluar nga këto terma, kushte dhe njoftime. Ju nuk mund të përdorni faqen e internetit AGROPORTAL-KS në asnjë mënyrë që mund të dëmtojë, çaktivizojë, mbingarkojë ose dëmtojë ueb faqen e AGROPORTAL-KS ose të ndërhyjë në përdorimin dhe shijimin e palës tjetër të faqes së internetit AGROPORTAL-KS. Ju nuk mund të merrni ose të përpiqeni të merrni ndonjë material ose informacion me çfarëdo mjeti që nuk është vënë në mënyrë të qëllimshme në dispozicion ose që nuk ofruar përmes ueb faqeve të AGROPORTAL-KS.

PËRDORIMI I SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMIT
Ueb faqja e AGROPORTAL-KS mund të përmbajë shërbime të tabelave të shënimeve, zona të chatit, grupe të lajmeve, forume, komunitete, ueb faqe personale, kalendarë dhe / ose mesazhe të tjera ose forma të komunikimit të dizajnuara për t’ju mundësuar juve të komunikoni me publikun e gjerë ose me një grup (kolektivisht, “Shërbimet e Komunikimit”), ju pranoni të përdorni Shërbimet e Komunikimit vetëm për të postuar, dërguar dhe marrë mesazhe dhe materiale që janë të duhura dhe të lidhura me Shërbimin e Komunikimit. Për shembull, dhe jo si një kufizim, ju pranoni që kur përdorni një Shërbim të Komunikimit, ju nuk do të:

 • Dëmtoni, abuzoni, ngacmoni, kërcënoni, ndjekni ose ndryshe të shkelni të drejtat ligjore (si të drejtat e privatësisë dhe publicitetit) të të tjerëve.
 • Publikoni, postoni, ngarkoni, shpërndani ose përhapni ndonjë temë, emër, material apo informatë të papërshtatshme, përlyese, shpifëse, shkelëse, të pahijshme, të paligjshme.
 • Ngarkoni dosje që përmbajnë programe kompjuterike ose materiale të tjera të mbrojtura nga ligjet e pronësisë intelektuale (ose nga të drejtat e privatësisë së publikimit) përveç nëse nuk zotëroni ose kontrolloni të drejtat e tyre ose nuk keni marrë të gjitha pëlqimet e nevojshme.
 • Ngarkoni dosje që përmbajnë viruse, dosje të korruptuara ose ndonjë softuer ose programe të ngjashme që mund të dëmtojnë funksionimin e kompjuterit të një personi tjetër.
 • Reklamoni ose ofroni për të shitur ose blerë ndonjë mall ose shërbim për çfarëdo qëllimi të biznesit, përveç nëse Shërbimi i Komunikimit në mënyrë specifike u lejon mesazhe të tilla.
 • Kryeni apo dërgoni anketa, konkurseve, skema piramidale ose letra me zinxhirë.
 • Shkarkoni çdo dosje të postuar nga një përdorues tjetër i një Shërbimi të Komunikimit që ju e dini, ose në mënyrë të arsyeshme duhet të dini, që nuk mund të shpërndahet ligjërisht në atë mënyrë.
 • Falsifikoni ose fshini atributet e autorit, njoftimet ligjore ose njoftimet e tjera pronësore ose emërtimet e pronarit ose etiketat e origjinës ose burimet e softuerit apo materialeve të tjera që përmbahen në një dosje që është ngarkuar.
 • Kufizoni ose pengoni çdo përdorues tjetër nga përdorimi dhe shijimi i Shërbimeve të Komunikimit.
 • Shkelni çdo kod të sjelljes ose udhëzime të tjera që mund të jenë të zbatueshme për çdo Shërbim të Komunikimit.
 • Korrni ose mblidhni ndryshe informacion për të tjerët, duke përfshirë edhe adresat elektronike, pa pëlqimin e tyre.
 • Shkelni ligjet dhe rregulloret në fuqi.

AGROPORTAL-KS nuk ka asnjë detyrim për të monitoruar Shërbimet e Komunikimit. Sidoqoftë, AGROPORTAL-KS rezervon të drejtën të shqyrtojë materialet e postuara në një Shërbim të Komunikimit dhe të heqë çdo material sipas diskrecionit të tij të vetëm. AGROPORTAL-KS rezervon të drejtën të ndërpresë qasjen tuaj në ndonjë ose në të gjitha Shërbimet e Komunikimit në çdo kohë pa paralajmërim për çfarëdo arsye.

AGROPORTAL-KS rezervon të drejtën në çdo kohë që të zbulojë çdo informacion të nevojshëm për të përmbushur çdo ligj, rregullore, proces ligjor ose kërkesë qeveritare,  ose të modifikojë, refuzojë të postojë ose të heqë çdo informacion ose material, tërësisht ose pjesërisht, sipas diskrecionit të vetëm të AGROPORTAL.

Gjithmonë të keni kujdes kur jepni çdo informacion personal identifikimi për veten ose fëmijët tuaj në çdo Shërbim të Komunikimit. AGROPORTAL-KS nuk kontrollon ose miraton përmbajtjen, mesazhet ose informacionet e gjetura në asnjë Shërbim të Komunikimit dhe prandaj AGROPORTAL-KS në mënyrë specifike nuk pranon ndonjë përgjegjësi në lidhje me Shërbimet e Komunikimit dhe çdo veprim që rezulton nga pjesëmarrja juaj në çdo Shërbim të Komunikimit. Menaxherët dhe nikoqirët nuk janë zëdhënës të autorizuar të AGROPORTAL-KS, dhe pikëpamjet e tyre nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të AGROPORTAL-KS.

Materialet e ngarkuara në një Shërbim të Komunikimit mund t’u nënshtrohen kufizimeve të postimit në përdorimin, riprodhimin dhe / ose shpërndarjen. Ju jeni përgjegjës për respektimin e kufizimeve të tilla nëse shkarkoni materialet.

MATERIALET E OFRUARA NË AGROPORTAL-KS APO TË POSTUARA NË NDONJË NGA UEB FAQET E AGROPORTAL-KS


AGROPORTAL-KS nuk pretendon pronësinë e materialeve që ju i ofroni për AGROPORTAL-KS (përfshirë komentet dhe sugjerimet) ose postoni, ngarkoni, futni ose dërgoni në cilëndo ueb faqe të AGROPORTAL-KS ose shërbimet e saj të lidhura (kolektivisht “Dërgesat”). Sidoqoftë, duke postuar, ngarkuar, futur, ofruar ose dërguar Dërgesat tuaja ju jeni duke i dhënë AGROPORTAL-KS, kompanive të lidhura me të dhe lejet e nevojshme të nën lincesnimit për të përdorur Dërgesat tuaja në lidhje me funksionimin e bizneseve të tyre të internetit duke përfshirë, pa kufizim, të drejtat për të: kopjuar, shpërndarë, transmetuar, shfaqur publikisht, performuar publikisht, riprodhuar, redaktuar, përkthyer dhe reformuar dërgesën tuaj; dhe të publikojë emrin tuaj në lidhje me Dërgesën tuaj.

Asnjë kompensim nuk do të paguhet në lidhje me përdorimin e Dërgesave tuaja, siç parashikohet këtu. AGROPORTAL-KS nuk ka asnjë detyrim për të postuar ose përdorur ndonjë Dërgesë që ju mund të ofroni dhe mund të heqë çdo Dërgesë në çdo kohë sipas diskrecionit të vetëm të AGROPORTAL-KS.

Duke postuar, ngarkuar, futur, ofruar apo dërguar Dërgesën tuaj ju garantoni dhe përfaqësoni që ju zotëroni ose ndryshe kontrolloni të gjitha të drejtat e Dërgesave tuaja siç përshkruhet në këtë seksion, duke përfshirë, pa kufizim, të gjitha të drejtat e nevojshme për ju për të ofruar, postuar, ngarkuar, futur ose dorëzuar Dërgesat.

 

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

INFORMACIONET, SOFTUERËT, PRODUKTET DHE SHËRBIMET E PËRFSHIRA NË UEB FAQET E AGROPORTAL-KS APO ATYRE TË CILAT JANË BËRË TË DISPONUESHME PËRMES UEB FAQEVE TË AGROORTAL-KS, MUND TË PËRFSHIJNË PASAKTËSI APO GABIME TIPOGRAFIKE. NDRYSHIMET PERIODIKISHT I SHTOHEN INFORMACIONEVE KETU. NË AGROPORTAL-KS DHE / OSE FURNIZUESIT E TIJ MUND TË BËJNË PËRMIRËSIME DHE/ OSE NDRYSHIME NË UEB FAQET E AGRPORTAL NË CDO KOHË. KËSHILLA TË MARRA VPËRMES UEB FAQES SË AGROPORTAL-KS NUK DUHET TË MERREN SI BAZË PËR VENDIMET PERSONALE, AGRIKULTURALE, LIGJORE OSE FINANCIARE DHE JU DUHET TË KONSULTONI NJË PERSON PROFESIONAL TË DUHUR PËR KËSHILLËN SPECIFIKE E CILA I PËRSHTATET SITUATËS SUAJ.

AGROPORTAL-KS DHE / OSE FURNIZUESIT E TIJ NUK PËRBËJNË ASNJË PËRFAQËSIM PËR PËRSHTATSHMËRINË, BESUESHMËRINË, DISPONUESHMËRINË, AFATET DHE SAKTËSINË E INFORMACIONIT, SOFTUERIT, PRODUKTEVE, SHËRBIMEVE DHE GRAFIKATE LIDHURA NË UEB FAQEN E AGROPORTAL-KS PËR ASNJË QËLLIM. DERI NË MASËN MAKSIMALE TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI, TË GJITHA INFORMATAT, SOFTUERËT, PRODUKTET, SHËRBIMET DHE GRAFIKAT E LIDHURA TË TILLA JANË TË OFRUARA ASHTU “SIÇ JANË” PA GARANCI OSE KUSHT TË ASNJË LLOJI. në AGROPORTAL-KS DHE / OSE FURNIZUESIT E TIJ KËTU MOHOJNË GJITHA GARANCITË DHE KUSHTET NË LIDHJE ME KËTO INFORMATA, SOFTUARË, PRODUKTE, SHËRBIME DHE GRAFIKE TË LIDHURA, PËRFSHIRË TË GJITHA GARANCITË OSE KUSHTET E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, TITULLI DHE JO-SHKELJES.

DERI NË MASËN MAKSIMALE TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI, NË ASNJË RAST AGROPORTAL-KS DHE / OSE FURNIZUESIT E TIJ NUK DO TË JENË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËMTIM TË DREJTPËRDREJTË, TËRTHORTË, NDËSHKUES, TË RASTËSISHËM, TË VEÇANTË, OSE DËMTIMEVE TË TJERA PASUESE APO NDONJË DËMTIM CFARËDO QOFTË I CILI PËRFSHINË, PA KUFIZIM, DËMTIMET PËR HUMBJE TË PËRDORIMIT, TË DHËNAVE OSE TË FITIMIT, QË RRJEDHIN NGA SE NË NDONJË MËNYRË JANË TË LIDHURA ME PËRDORIMIN APO SHFRYTËZIMIN E UEB FAQES SË AGROPORTAL-KS, ME vonesë ose paaftësi për të përdorur UEB FAQET E AGROPORTAL-KS OSE SHËRBIMET E LIDHURA, OSE MË OFRIMIN APO DËSHTIMIN PËR TË ODRUAR SHËRBIME, OSE PËR ÇDO INFORMACION, SOFTUER, PRODUKT, SHËRBIM DHE GRAFIKË TË LIDHUR MË TO TË CILAT MERREN PËRMES UEB FAQES SË AGROPORTAL-KS, OSE NDRYSHE QË DEL NGA PËRDORIMI I UEB FAQES SË AGROPORTAL-KS, OSË NË BAZË TË KONTRATËS, GABIMIT, NEGLIZHENCËS, PËRGJEGJËSISË STRIKTE OSE TË TJERA, EDHE NËSE NË AGROPORTAL-KS OSE NDONJË FURNIZUESIT E TIJ JANË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMTIMIT SEPSE DISA SHTET/ JURIDIKSIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIMIN APO KUFIZIMIN E PËRGJEGJËSISË për dëmet pasuese ose të rastësishme. KUFIZIMI I MËSIPËRM MUND TË MOS APLIKOHET PËR JU. NËSE JU NUK JENI TË KËNAQUR ME ASNJË PJESË TË UEB FAQES SË AGROPORTAL-KS, OSE ME ASNJË NGA KËTO KUSHTE TË PËRDRIMIT, MUNDËSIA E JUAJ E VETME DHE EKSKLUZIVE ËSHTË TË QË TË MOS VAZHDONI QË TA PËRDORNI UEB FAQEN E AGROPORTAL-KS.

KONTAKTI PËR SHËBIM: info@recura.biz

PËRFUNDIMI/ KUFIZIMI I QASJES

AGROPORTAL-KS rezervon të drejtën, sipas diskrecionit të tij të vetëm, të ndërpresë qasjen tuaj në ueb faqen e AGROPORTAL-KS dhe shërbimet përkatëse ose ndonjë pjesë të saj në çdo kohë, pa paralajmërim. E PËRGJITHSHME Në masën maksimale të lejuar me ligj, kjo marrëveshje rregullohet nga ligjet e Republikës së Kosovës dhe ju këtu jepni pëlqimin për juridiksionin ekskluziv dhe vendin e gjykatave në Prishtinë, Republika e Kosovës për të gjitha mosmarrëveshjet që lindin ose që lidhen me përdorimin e ueb faqes së AGROPORTAL-KS. Përdorimi i ueb faqes së AGROPORTAL-KS është i paautorizuar në çdo juridiksion i cili nuk i jep efekt të gjitha dispozitave të këtyre kushteve dhe termeve, duke përfshirë pa kufizim këtë paragraf. Ju pajtoheni që nuk ekziston asnjë marrëdhënie e përbashkët, partneritet, marrëdhënie pune apo marrëdhënie agjencie midis jush dhe AGROPORTAL-KS si rezultat i kësaj marrëveshjeje ose përdorimit të faqes AGROPORTAL-KS performance a AGROPORTAL-KS për këtë marrëveshje është subjekt i ligjeve ekzistuese dhe procesit ligjor, dhe asgjë që përmban kjo marrëveshje nuk është heqje dorë e të drejtës së AGROPORTAL-KS për të përmbushur kërkesat qeveritare, gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit ose kërkesat që lidhen me përdorimin tuaj të ueb faqes së AGROPORTAL-KS ose informacionet e ofruara ose të mbledhura nga AGROPORTAL-KS në lidhje me këtë përdorim.

Nëse ndonjë pjesë e kësaj marrëveshje përcaktohet të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme në përputhje me ligjin në fuqi, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, mangësitë e garancisë dhe kufizimet e përgjegjësisë të përcaktuara më sipër, atëherë dispozita e pavlefshme ose e pazbatueshme do të konsiderohet e zëvendësuar me një dispozitë të vlefshme dhe të zbatueshme që më së afërmi përputhet me synimin e dispozitës origjinale dhe pjesa tjetër e marrëveshjes do të vazhdojë të mbetet në fuqi. Në qoftë se nuk është specifikuar ndryshe, kjo marrëveshje përbën gjithësinë e marrëveshjes midis përdoruesit dhe AGROPORTAL-KS në lidhje me ueb faqet përkatëse të AGROPORTAL-KS dhe zëvendëson të gjitha komunikimet dhe propozimet paraprake ose të njëkohësishme, qoftë elektronike, verbale ose me shkrim, ndërmjet përdoruesit dhe AGROPORTAL-KS në lidhje me ueb faqen e AGROPORTAL-KS. Versioni i shtypur i kësaj marrëveshjeje dhe i çdo njoftimi të dhënë në formë elektronike do të jetë i pranueshëm në procedurat gjyqësore ose administrative të bazuara në ose në lidhje me këtë marrëveshje në të njëjtën masë dhe subjekt i të njëjtave kushte si dokumentet e tjera të biznesit dhe të dhënat e krijuara dhe mirëmbajtura fillimisht në formë të shtypur. Është dëshira e shprehur për palët që kjo marrëveshje dhe të gjitha dokumentet e lidhura të hartohen në gjuhën angleze.

 

NJOFTIMET PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE PËR MARKAT TREGTARE:

 

Emrat e kompanive dhe produkteve të përmendura këtu mund të jenë markat tregtare të pronarëve përkatës.

Kompanitë, organizatat, produktet, njerëzit dhe ngjarjet të cilat janë përdorur si shembull në këtë dokument janë fiktive. Asnjë lidhje me asnjë kompani, organizatë, produkt, person, apo ngjarje reale nuk është paramenduar apo duhet të konkludohet.

Çdo e drejtë e cila nuk është dhënë shprehimisht këtu është e rezervuar.

NGJARJET
<
Korrik, 2024
>
DI MA ENJ PR SH
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
REZULTATI I ANKETAVE

Fermerë të dashur, çfarë lloj media-burime te informimit përdorni për marrjen e informatave në bujqësi?

MOTI